டிசம்பர் 25

அன்வர் எல்-சதாத்

அன்வர் எல்-சதாத் 1970-1981 வரை எகிப்தின் ஜனாதிபதியாக இருந்தார், அவர் இஸ்ரேலுடன் அமைதி ஒப்பந்தங்களை நிறுவியதற்காக 1978 அமைதிக்கான நோபல் பரிசைப் பகிர்ந்து கொண்டார்.

மேலும் படிக்க