விசுவாசம்

பிடல் காஸ்ட்ரோ

ஃபிடல் காஸ்ட்ரோ கியூபப் புரட்சியைத் திட்டமிட்டு 2008 வரை கியூபாவின் அரசாங்கத்தின் தலைவராக இருந்தார்.

மேலும் படிக்க